Doelstelling

Stichting Ochtendstond

Stichting Ochtendstond heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van projecten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, dierenwelzijn en gezondheidszorg, onder andere door het financieel ondersteunen van organisaties en algemeen nut beogende instellingen die dezelfde doelstelling hebben en/of projecten op deze gebieden uitvoeren, in het bijzonder financieel en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Beleid

Het beheer, de besteding en inzet van de middelen van de stichting zullen geschieden in overeenstemming met het statutaire doel, welke statuten volledig zijn opgenomen op deze website. Het is de uitdrukkelijke intentie van het bestuur om te voldoen aan de voorwaarden, die door de belastingdienst worden gesteld aan de verkrijging en behoud van de ANBI status. In aanmerking genomen de relatief korte bestaansperiode kan de stichting (de funding zal zeer binnenkort geschieden) nog niet bogen op reeds gedane donaties. In de nabije toekomst zal het beleidsplan verder kunnen worden geconcretiseerd, waarbij nadrukkelijk voorop staat dat alle activiteiten van de stichting ten doel zullen hebben het algemeen belang te dienen. Daarbij zijn als kernpunten te noemen:

  • cultuur
  • educatie
  • natuur
  • dierenwelzijn  

Voorts worden er ook enkele voorwaarden door de stichting gesteld: de aanvrager moet zelf een stichting zijn, ingeschreven staan in Nederland en de maximale donatie bedraagt Euro 50.000 per aanvrager/project. Telkens als een donatie daadwerkelijk is uitbetaald, zal vermelding daarvan op de website plaatsvinden, zoals ook overigens aan de publicatievoorwaarden zal worden voldaan.